Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden / General Terms & Conditions (English version below) 
Marie van der Heijden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

1.1 Fotograaf: Marie van der Heijden gevestigd aan Vespuccistaat 114 1, 1056 ST te Amsterdam als de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Hierna genoemd: fotograaf.

1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die persoonlijk dan wel handelend in beroep of bedrijf de opdracht verstrekt aan de fotograaf. Dit is de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Opdrachtgever en klant worden in deze Algemene voorwaarden in eenzelfde betekenis gebruikt.

1.3 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.4 Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk onder meer maar niet uitsluitend een enkele geprinte en eventueel ingelijste werken of voorzien van lijst.

1.5 Dienstverlening: alle dienstverlening met betrekking tot fotografie en alle aanverwante dienstverlening zowel online als offline alsmede de extra service in de ruime zin van het woord zowel business to business als business to consumer. De dienstverlening omvat onder meer maar niet uitsluitend het produceren van geprinte en eventueel ingelijste werken.

1.6 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

1.7 Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 De offerte wordt op verzoek van de opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) verstrekt. Alle aangeboden dienstverlening is maatwerk.

2.2 Het aanbod in de offerte is een maand geldig.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de fotograaf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Aanbiedingen en acties anders dan offertes zijn slechts geldig voor de periode en onder de voorwaarden aangegeven bij de aanbieding en/of actie.

2.5 Bij de aanvaarding van de offerte, aanbieding of actie komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen de fotograaf en de opdrachtgever.

3. Gebruik van afbeeldingen

Gemaakte afbeeldingen kunnen door de fotograaf gebruikt worden voor promotionele online en offline doeleinden, bijvoorbeeld d.m.v. plaatsing op eigen website, portfolio, drukwerk of als inzending voor professionele foto awards. De fotograaf zal ten alle tijde zorgvuldig de foto’s kiezen. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient de opdrachtgever dit voor de afgesproken datum van het evenement schriftelijk kenbaar te maken bij de fotograaf. 

4. Auteursrecht en licentie

4.1 Fotograaf behoudt het auteursrecht op de geleverde afbeeldingen. De afbeeldingen mogen derhalve niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

4.2 Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van 50 procent van het aankoopprijs c.q. het factuurbedrag per overtreding.

4.3 Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf.

4.4 De licentie voor voor de beelden en/of materialen blijft bij de fotograaf. De fotograaf verstrekt enkel een gebruiksrecht van de gemaakte beelden en materialen. Bij gebruik strijdig met de rechten van de fotograaf en/of met de wet en de goede zeden is de fotograaf te allen tijde gerechtigd om het gebruik van de licentie en beelden en/of materialen in te trekken.

5. Gebruik, garantie en beheer

5.1 De klant zal goed zorg dragen voor het product. Fotograaf garandeert de echtheid van de geleverde kunstwerken. Doorsturen van geprinte en eventueel ingelijste werken, foto’s, beelden en materialen aan commerciële partijen, bijvoorbeeld leveranciers, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5.2 Publiceren/openbaar maken van de afbeeldingen op bijvoorbeeld persoonlijke websites alsmede Social Media (zoals Facebook,Twitter, blog etc.) is toegestaan. Bij het publiceren/openbaar maken dient de opdrachtgever een duidelijke naamsvermelding en/of vermelding naar de website van de fotograaf te maken.

5.3 Het aanpassen van geprinte en eventueel ingelijste werken, foto’s, beelden en/of materialen is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collages en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan. De fotograaf kan zich hierbij beroepen op haar auteursrecht.

5.4 De Fotograaf c.q. de Galerie stelt zich op verzoek van de koper beschikbaar voor (advies over) restauratie- en herstelwerkzaamheden op basis van een redelijke vergoeding. Bij onjuist productgebruik en onjuiste reiniging is de fotograaf niet gehouden ontstane schade te vergoeden.

5.5 De fotograaf hanteert een retourstermijn voor de overeenkomst. De opdrachtgever dient binnen twee weken na ontvangst van de overeenkomst schriftelijk (per e-mail) akkoord te geven op de overeenkomst. Wordt dit niet binnen deze termijn en zonder berichtgeving van de opdrachtgever geretourneerd, dan behoudt de fotograaf het recht om zonder verdere berichtgeving nieuwe opdrachten aan te nemen voor de datum waarop de opdrachtgever de opdracht wilde laten uitvoeren.

6. Factuur en betaling

6.1 De betaling dient te worden voldaan aan de hand van de gegevens die op de factuur vermeld staan. De betaling zal per uur dan wel per afgesproken pakket worden berekend exclusief de reiskosten en bijkomende kosten. De reiskosten en overige bijkomende onkosten worden als additionele kosten berekend en vermeld op de factuur. De factuur wordt na de uitvoering van de opdracht verstuurd voor geprinte en eventueel ingelijste werken, beelden en/of materialen. Bij bestelling in de webshop wordt de bestelling direct afgerekend en digitaal verstuurd. Voor losse fotografieopdrachten vindt facturatie achteraf plaats. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.

6.2 De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.

6.3 Indien fotograaf met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is fotograaf niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Fotograaf is naar redelijkheid gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven met meer dan 5% zijn gestegen. Bovendien mag fotograaf het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de kosten dusdanig oplopen dat de oorspronkelijk overeengekomen prijs, dat in redelijkheid niet van fotograaf mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

6.4 Voor het eerste gesprek worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Het uitvoeren van meerwerk wordt voorafgaand aan de werkzaamheden met de opdrachtgever overlegd en geschiedt op basis van nacalculatie.

6.5 Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting stelt fotograaf hiervan op de hoogte door het sturen van een schriftelijk bericht (per e-mail) dat er niet is betaald. Dit bericht geldt als ingebrekestelling. Indien er niet betaald wordt dan zullen alle incassokosten, administratiekosten en hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

7. Annulering

7.1 De gedane aanbetaling is een niet retourneerbare aanbetaling. Bij afzegging en ontbinding van deze overeenkomst wordt de aanbetaling onder een derde van de totaalprijs niet terug gestort tenzij de fotograaf uit coulance anders beslist. Voor de gemaakte kosten, productiekosten en inspanningen ten behoeve van de opdracht wordt er aldus ten minste een derde van de totaalprijs van de opdracht in rekening gebracht bij annulering.

7.2 Indien er sprake is van terugbetaling dan zal deze naar redelijkheid geschieden binnen 14 werkdagen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag. Fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

8.2 De fotograaf is niet aansprakelijk bij onjuist productgebruik. De fotograaf streeft er naar de klant zoveel mogelijk voor te lichten over het productgebruik door dit vooraf te melden mondeling en/of door vermelding op de website. Alle producten van de fotograaf zijn gevoelige materialen. Bij juist productgebruik wordt de afdruk niet aangeraakt met de handen. Bij levering van een ingelijst product kan de uitstraling van het product door inlijsten een ander karakter krijgen, in het bijzonder in het geval van een 3D print.

8.3 Bij jarenlang gebruik van het product kunnen er beschadigingen ontstaan, waaronder maar niet uitsluitend lichte beschadigingen aan de lijst en het verbleken van het product, deze beschadigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van en kunnen niet worden toegerekend aan aan de fotograaf.

8.4 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door derden. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor alle aanspraken van derden als gevolg uitvoeren van de opdracht.

8.5 Opdrachtgever neemt naar redelijkheid alle mogelijke maatregelen om schade te voorkomen en te beperken. De opdrachtgever zal alle nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen, opdat de fotograaf geen letsel en/of schade ondervindt aan de fotograaf en diens apparatuur en middelen bij het uitvoeren van de opdracht en alle bijbehorende activiteiten en werkzaamheden.

9. Overmacht en terugbetaling

9.1 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn ten behoeve van de opdracht.

9.2 In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen waarop de productiekosten in mindering worden gebracht. Deze terugbetaling zal binnen 14 dagen na de opdracht geschieden. Indien door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht de fotograaf niet in staat is om de opdracht uit te voeren, dan kan de fotograaf het voorstel doen om vervanging te regelen door een andere fotograaf de opdracht uit te laten voeren in goed overleg en met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel tot vervanging voor de uitvoering van de opdracht dan zal de opdracht uitgevoerd kunnen worden.

9.3 Op de fotograaf rust slechts naar redelijkheid een inspanningsverplichting om te proberen binnen het eigen netwerk een vervangende fotograaf te regelen in de zin van artikel 9.2 echter kunnen hier geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

9.4 In het geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht is in overleg verplaatsing van de datum van uitvoering mogelijk mits de fotograaf op de nieuwe datum beschikbaar is. Indien de fotograaf niet beschikbaar is kunnen de de fotograaf in overleg in een andere periode een keuze maken voor een nieuwe datum. Dientengevolge worden de opdracht en bijbehorende betaling niet geannuleerd aangezien de opdracht op een later te bepalen datum wordt uitgevoerd.

10. Levering

10.1 De opdrachtgever c.q. koper koopt het (kunst)werk in de staat waarin het werk zich ten tijde van de koop bevindt. De opdrachtgever c.q. koper dient de geleverde werken en/of producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan fotograaf. De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend. Fotograaf garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreken. Indien de fotograaf naar redelijkheid tot het oordeel komt dat er voldoende is aangetoond dat het (kunst)werk is beschadigd dan zal fotograaf de keuze hebben om:

– het beschadigde (kunst)werk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het

beschadigde (kunst)werk;

– het betreffende (kunst)werk te herstellen;

– of in onderling overleg met de opdrachtgever c.q. koper een korting op de verkoopprijs te

verlenen.

10.2 De fotograaf biedt een selectie van het geschoten materiaal. De fotograaf wil de kwaliteit van de selectie hoog houden en alleen de beelden die van hoge kwaliteit zijn, worden geleverd. De opdrachtgever ontvangt altijd minimaal het aantal door de fotograaf en de opdrachtgever overeengekomen geprinte en eventueel ingelijste werken, beelden en/of materialen.

10.3 Opdrachtgever ontvangt de fotoselectie bij een fotoshoot op locatie volledig nabewerkt in de stijl van de fotograaf digitaal in hoogste resolutie in JPEG dan wel desgewenst in print. Bij materiaal dat door de fotograaf zelf is gefotografeerd, waaronder materiaal voor een expositie of galerie, ontvangt de opdrachtgever de selectie in in print. Het product kan desgewenst worden geleverd als print of ingelijst werk.

10.4 De Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede.

10.5 Onbewerkte foto’s en/of originele bestanden worden onder geen beding geleverd aan de opdrachtgever.

10.6 Levering van de geprinte en eventueel ingelijste werken, foto’s, beelden en/of materialen geschiedt op de vooraf overeengekomen datum. Levering geschiedt door het fysiek versturen van het product, tenzij anders afgesproken. Fotograaf zal naar redelijkheid en billijkheid de foto’s, materialen en/of beelden waar nodig en mogelijk aanpassen naar de wens van de opdrachtgever. Indien de fotograaf naar redelijkheid de correcties heeft gedaan of de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van een correctieronde dan kunnen onjuistheden en onregelmatigheden niet aan de fotograaf worden toegerekend aangezien opdrachtgever de onjuistheden wist of had moeten weten door de geboden correctieronde.

10.7 Door het digitaal leveren van deze foto’s geeft de fotograaf het afdrukken uit handen. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Op deze manier kan er nauwelijks kleur/contrast verschil ontstaan op de afdrukken en andere fotoproducten. Wanneer dit wel het geval is zal er in overleg met de fotograaf een nieuw product geleverd worden. Dit geldt echter alleen wanneer het product dermate afwijkt van het scherm van de fotograaf en niet het scherm van de klant. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden wanneer de klant de fotoproducten via de fotograaf besteld. De klant heeft geen recht op een nieuw product wanneer deze afwijkt van het beeldscherm van de klant. Wanneer de klant geen gekalibreerd beeldscherm heeft kunnen de foto‘s er anders uit komen te zien dan op het scherm van de fotograaf. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding. Om deze reden biedt de fotograaf zowel digitale foto‘s als fotoafdrukken/canvassen e.d. om zo de grootst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.

10.8 Geleverde geprinte en eventueel ingelijste werken, foto’s, beelden en/of materialen worden minimaal 1 jaar bewaard.

10.9 Niet geleverde geprinte en eventueel ingelijste werken, foto’s, beelden en/of materialen (het ruwe materiaal) worden na 3 maanden na de de dag van de uitvoering van de opdracht en/of het event verwijderd.

10.10 De opdrachtgever dient te allen tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het maken van een back-up van de foto’s, beelden en/of materialen. Mutilatie van de bestanden als gevolg van de door opdrachtgever gekozen wijze van opslag komt voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden.

10.11 Indien er bij de levering gebruik gemaakt wordt van een (post)bezorgdienst, waaronder maar niet uitsluitend PostNL en DHL, is de fotograaf niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde producten en poststukken. De fotograaf is niet aansprakelijk voor late levering door een (post)bezorgdienst. Bij situaties, waaronder maar niet uitsluitend Lockdowns, gezondheids- en overheidsmaatregelen, is de fotograaf niet aansprakelijk voor een te late levering. Raadpleeg voor de leveringsinformatie de website en/of track and trace van de desbetreffende (post)bezorgdienst voor de lever- en bezorgtijden.

11. Einde overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt beëindigd door de levering van de beelden en/of materialen. De licentie en (wettelijke) rechten blijven onverminderd van kracht met inachtneming de in deze Algemene voorwaarden omschreven voorwaarden, de wet- en regelgeving en de goede zeden.

11.2 Indien een van de partijen bij deze overeenkomst wenst de overeenkomst te beëindigen wegens een klacht of geschil dan zal is artikel 13 van deze Algemene voorwaarden van toepassing.

11.3 Bij surseance van betaling of faillissement van fotograaf dan wel de fotograaf in de zin van deze Algemene voorwaarden eindigt de overeenkomst alsmede de restitutie van openstaande betalingen.

12. Werking, privacy en geheimhouding

12.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, eveneens na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

12.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle in ontwikkeling zijnde en toekomstige producten en diensten. Dit geldt eveneens voor de ontwikkeling en verbetering van de webshop, de toegang tot de webshop en alle bijbehorende dienstverlening.

12.3 Bij gebruikmaking van de diensten van fotograaf gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

12.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk als de wederpartij om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet of niet voldoende gelezen heeft. De fotograaf kan te allen tijden beroep doen op opgestelde Algemene voorwaarden.

12.5 De Algemene voorwaarden worden door fotograaf op de website gepubliceerd. Bij wijziging van de Algemene voorwaarden gelden de voorwaarden die van kracht waren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst van opdracht.

12.6 Tenzij de klant, opdrachtgever of kunstenaar heeft vooraf aangegeven hier geen prijs op te stellen, zullen de persoonsgegevens worden opgenomen in de beveiligde administratie van Marie van der Heijden. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren over (nieuwe) zaken en diensten. Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kan de klant inzage en/of wijziging verlangen van de persoonsgegevens.

12.7 Partijen zullen vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen, dat geldt ook voor derden die in de opdracht worden betrokken. Rechten uit de met fotograaf gesloten overeenkomst kan de opdrachtgever niet overdragen aan derden, alleen door de opdracht en volmacht van de onderneming die door opdrachtgever vertegenwoordigd wordt. Fotograaf houdt zich naar beste vermogen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de geldende privacy wet- en regelgeving bij het behandelen van de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens.

13. Website

13.1 De website van Marie van der Heijden is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Marie van der Heijden kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Marie van der Heijden kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

13.2 De gehele inhoud van de website, inclusief alle grafische en/of fotografische afbeeldingen en werken, valt onder het copyright van Marie van der Heijden tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Marie van der Heijden. Op Marie van der Heijden rust slechts de plicht om de website naar beste kunnen up-to-date te houden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Klachten inzake het geleverde werk of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de foto’s of producten schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en een gegronde klacht zal binnen redelijke termijn opgelost worden.

14.2 De fotograaf en de opdrachtgever zullen er naar streven om in goed overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen voor een klacht en/of geschil. Slechts indien de fotograaf en de opdrachtgever na inspanning om tot een gezamenlijke redelijke oplossing te komen daar niet in slagen kunnen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

14.3 Bij het buiten werking verklaren van een van de bepalingen uit de algemene voorwaarden door de rechter blijven de overige bepalingen van toepassing. De buiten werking verklaarde bepaling zal zoveel mogelijk ingevuld worden in het licht en de bewoording van deze Algemene voorwaarden. Bij een verschil in de Engelstalige en de Nederlandstalige versie van de Algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie. Fotograaf is bevoegd om de Algemene voorwaarden te wijzigen, de meest recente versie van de Algemene voorwaarden zullen gepubliceerd c.q. ter hand gesteld worden.

14.4 Het Nederlandse recht is van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

ENGLISH

 

General terms and conditions of Marie van der Heijden

1. Definitions

In these General Terms and Conditions the following terms have the meanings referred to:

1.1 Aw: The Dutch Law on Intellectual Property of the Author, Auteurswet 1912

1.2 Photographer: Marie van der Heijden holding office at Vespuccistaat 114 1, postal code 1056 ST in Amsterdam as the user in the meaning of Article 231 of Book 6 of the Dutch Civil Code. Named hereafter: Photographer.

1.3 Client: The legal person or natural person that personally or acting in authority of the profession or acting on behalf on an undertaking requests an order for the services and or products of Photographer. This legal or natural person is the counter party according to the Article 6:231 of the Dutch Civil Code. Client, buyer and customer are used as definitions with a similar meaning in the light and the wording of these General Terms and Conditions .

1.4 Photographic work: Photographic works as meant in Article 10 lid 1 sub 9 Aw, similar to all other works as mentioned in the Auteurswet 1912, which can be understood in the same meaning as photographic work.

1.5 Image carrier: the carrier of a photographic work, including but not limited to printed photographic work and framed work or provided with frame.

1.6 Services: all services concerning photography and all related services online as well as offline including the extra service in the broadest meaning of the word rendered as business to business as well as business to consumer.

1.7 Usage: copying and / or disclosure within the meaning of Article jo. 12 en 13 Aw.

1.8 General Terms and Conditions: these General Terms and Conditions included in this document are applicable to all legal relationships between Photographer and the Client, including offers, confirmations of commissions and oral or written agreements, also including all legal relationship, rights and duties after the termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these conditions in writing.

2. Offers

2.1 The offer will be provided in writing (by e-mail) at the request of the Client. All services offered are custom-made.

2.2 The offer valid for one month.

2.3 A composite offer does not oblige the Photographer to perform part of the assignments for a corresponding part of the stated price, unless explicitly agreed in writing prior to the conclusion of the agreement. The offer does not automatically apply to future assignments.

2.4 Offers in any other form and promotions are only valid for the period and under the conditions indicated in the offer and / or promotion.

2.5 Upon acceptance of the quotation, offer or action, an assignment agreement is concluded between the Photographer and the Client.

3. Use of images and photographic work 

By Photographer Created images can be used by the Photographer for promotional online and offline purposes, for example by means of placement on your own website, portfolio, printed matter or as an entry for professional photo awards. The Photographer will choose photos carefully at all times. If the Client objects to this, the Client must notify the Photographer in writing before the agreed date of the event.

4. Copyright and License

4.1 Photographer retains copyright in the images provided. The images may therefore not be used for commercial purposes without the express written permission of the Photographer.

4.2 Any use of a photo that has not been agreed is considered a copyright infringement. In the event of an infringement, the Photographer will be entitled, without otherwise losing any right, including the right to compensation for all direct and indirect damage and all actual judicial and extrajudicial costs, compensation amounting to at least three times the compensation usually charged by the Photographer. such form of use, with a minimum of 50 percent of the purchase price or the invoice amount per violation.

4.3 The portrait of the subject is an interpretation of the Photographer and is based on the artistic autonomy of the Photographer.

4.4 The license for the images and / or materials remains with the Photographer. The Photographer only provides a right of use for the created images and materials. In case of use contrary to the rights of the Photographer and / or the law, the Photographer is at all times entitled to withdraw the use of the license and images and / or materials.

5. Use, warranty and product care

5.1 The customer will take good care of the product. Photographer guarantees the authenticity of the artworks provided. Forwarding of printed and possibly framed works, photos, images and materials to commercial parties, for example suppliers, is not permitted without the express written permission of the Photographer.

5.2 Publishing / making public of the images on, for example, personal websites as well as Social Media (such as Facebook, Twitter, blog, etc.) is permitted. When publishing / making public, the Client must make a clear name and / or mention to the website of the Photographer.

5.3 Adjusting printed and possibly framed works, photos, images and / or materials is not permitted due to copyright. Other cropping, collages and / or other edits are therefore not allowed. The Photographer can invoke its copyright.

5.4 The Photographer or the Gallery is available at the request of the buyer for (advice on) restoration and repair work on the basis of a reasonable fee. The Photographer is not obliged to compensate damage caused by incorrect product use and improper cleaning.

5.5 The Photographer uses a return period for the agreement. The Client must agree to the agreement in writing (by e-mail) within two weeks of receipt of the agreement. If this is not returned within this period and without notice from the Client, the Photographer reserves the right to accept new orders without further notice before the date on which the Client wanted the order to be carried out.

6. Invoice and payment

6.1 he invoice. Payment will be calculated per hour or per agreed package excluding travel costs and additional costs. The travel costs and other additional expenses are calculated as additional costs and stated on the invoice. The invoice will be sent after the execution of the order for printed and possibly framed works, images and / or materials. When ordering in the webshop, the order will be settled immediately and sent digitally. Invoicing takes place afterwards for individual photography assignments. The payment term of the invoice is 14 days.

6.2 The Client will check the Photographer’s invoice for inaccuracies. If the Client has not rejected the invoice in writing with a statement of legally relevant reasons and has returned it to the Photographer within seven working days of the invoice date, the invoice concerned will be deemed binding between the parties and any right of the Client to complain will lapse.

6.3 If Photographer agrees a fixed fee or hourly rate with the Client, Photographer is nevertheless entitled to increase this fee or rate. Photographer is reasonably entitled to pass on price increases if the rates have increased by more than 5% between the time of the offer and delivery. In addition, Photographer may increase the fee if during the execution of the work the costs increase to such an extent that the originally agreed price, that Photographer cannot reasonably be expected to perform the agreed work for the originally agreed amount.

6.4 No additional costs will be charged for the introductory meeting. The execution of additional work is discussed with the Client prior to the work and is done on the basis of subsequent calculation.

6.5 In case of non-compliance with the payment obligation, Photographer will notify this by sending a written message (by e-mail) that payment has not been made. This message is a notice of default. If payment is not made, all collection costs, administration costs and resulting costs will be charged.

7. Cancellation

7.1 The deposit made is a non-refundable deposit. In case of cancellation and dissolution of this agreement, the down payment below one third of the total price will not be refunded unless the Photographer decides otherwise out of leniency. For the costs incurred, production costs and efforts for the assignment, at least one third of the total price of the assignment will be charged in the event of cancellation.

7.2 If there is a refund, it will reasonably be made within 14 working days.

8. Liability

8.1 The Photographer is not liable for any damage that has arisen for the Client, unless there is gross negligence or intent on the part of the Photographer or any hired auxiliary persons or parties involved in the execution of the assignment. Liability is in any case limited to the amount of the invoice or, if and insofar as there is insured damage, to the amount actually paid out under the insurance. Photographer is not liable for indirect damage, including but not limited to consequential damage and damage due to business interruption.

8.2 The Photographer is not liable for incorrect product use. The Photographer strives to inform the customer as much as possible about product use by reporting this in advance orally and / or by mentioning it on the website. All Photographer’s products are sensitive materials. With correct product use, the print is not touched with the hands. When a framed product is delivered, the appearance of the product can be given a different character by framing, especially in the case of a 3D print.

8.3 The Photographer is not liable for incorrect product use. The Photographer strives to inform the customer as much as possible about product use by reporting this in advance orally and /or by mentioning it on the website. All Photographer’s products are sensitive materials. With correct product use, the print is not to be touched with the hands. When a framed product is delivered, the appearance of the product can be given a different character by framing, especially in the case of a 3D print.

8.4 The Photographer is not liable for any damage caused by third parties. Client indemnifies Photographer against all claims from third parties as a result of the execution of the assignment.

8.5 The Client takes all reasonable measures to prevent and limit damage. The Client will take all necessary measures and precautions to ensure that the Photographer does not suffer injury and / or damage to the Photographer and its equipment and resources in the performance of the assignment and all associated activities and activities.

9. Force majeure and reimbursement

9.1 The Client is at all times responsible for its own well-being for the benefit of the assignment.

9.2 In all cases of damage due to absence of the Photographer due to unforeseen circumstances (for example illness), the liability of the Photographer is limited in all reasonableness and fairness to the refund of amounts already paid by the customer to Photographer, after which the production costs will be deducted. This refund will be made within 14 days of the order. If, due to unforeseen circumstances and / or force majeure, the Photographer is unable to carry out the assignment, the Photographer can make a proposal to arrange replacement by having another Photographer carry out the assignment in good consultation and with the prior consent of the Client. If the Client agrees to the proposal for replacement for the execution of the assignment, the assignment can be carried out.

9.3 The Photographer only has a reasonable best efforts obligation to try to arrange a replacement Photographer within the own network within the meaning of Article 9.2, however, no rights and / or guarantees can be derived from this Article.

9.4 In the event of unforeseen circumstances and / or force majeure, the date of execution can be changed in consultation, provided that the Photographer is available on the new date. If the Photographer is not available, the Photographer can choose a new date in consultation in another period. As a result, the order and associated payment are not canceled as the order is executed at a later date to be determined.

10. Delivery

10.1 The Client or buyer buys the work or art work in the condition in which the work is at the time of the purchase. The Client or buyer must inspect the delivered works and / or products immediately upon receipt and report any defects in writing to Photographer within 2 days. The invoice submitted on delivery serves as proof with regard to the warranty. Without this invoice no rights can be derived from this guarantee. Photographer guarantees that the goods to be delivered meet the usual requirements and standards and are free from defects. If the Photographer reasonably concludes that it has been sufficiently demonstrated that the (art) work has been damaged, the Photographer will have the choice:

– to deliver the damaged (art) work free of charge against return of the damaged (art) work;

– to restore the (art) work concerned;

– or to grant a discount on the sales price in mutual consultation with the Client or buyer.

10.2 The Photographer offers a selection of the material shot. The Photographer wants to keep the quality of the selection high and only deliver the images that are of high quality. The Client will always receive at least the number of printed and possibly framed works, images and / or materials agreed by the Photographer and the Client.

10.3 The Client will receive the photo selection at a photo shoot on location, fully edited in the style of the Photographer, digitally in highest resolution in JPEG or, if desired, in print. For material photographed by the Photographer himself, including material for an exhibition or gallery, the Client will receive the selection in print. If desired, the product can be delivered as a print or framed work.

10.4 The Photographer delivers the images in the style and quality that he usually uses, with professional post-processing on, among other things, color, contrast, brightness and cropping.

10.5 Unedited photos and / or original files will under no circumstances be delivered to the Client.

10.6 Delivery of the printed and possibly framed works, photos, images and / or materials takes place on the previously agreed date. Delivery takes place by physically sending the product, unless otherwise agreed. Photographer will, in reasonableness and fairness, adjust the photos, materials and / or images where necessary and possible to the wishes of the Client. If the Photographer has reasonably made the corrections or the Client does not wish to make use of a correction possibility, then inaccuracies and irregularities cannot be attributed to the Photographer as the Client knew or should have known the inaccuracies through the correction possibility offered.

10.7 By digitally supplying these photos, the Photographer relinquishes printing. The Photographer works with a professionally calibrated display for optimal color editing. In this way, hardly any color / contrast difference can arise on the prints and other photo products. If this is the case, a new product will be delivered in consultation with the Photographer. However, this only applies when the product deviates so much from the Photographer’s screen and not the customer’s screen. The suppliers of the photo products have been selected with great care. There will therefore be no or only very minimal color differences when the customer orders the photo products through the Photographer. The customer is not entitled to a new product if it deviates from the customer’s screen. If the customer does not have a calibrated screen, the photos may look different from the screen of the Photographer. There will also be no refund of the payment, a new product will be delivered or any other form of compensation. For this reason, the Photographer offers digital photos as well as photo prints / canvases and the like to provide the highest possible quality.

10.8 Delivered printed and possibly framed works, photos, images and / or materials are kept for at least 1 year.

10.9 Undelivered printed and possibly framed works, photos, images and / or materials (the raw material) will be removed after 3 months from the day of the execution of the assignment and / or the event.

10.10 The Client must at all times take responsibility for making a backup of the photos, images and / or materials. Mutilation of the files as a result of the storage method chosen by the Client is the responsibility of the Client. The Photographer is not responsible for lost files.

10.11 If a (postal) delivery service is used for the delivery, including but not limited to PostNL and DHL, the Photographer is neither responsible nor liable for lost and / or damaged products and postal items. The Photographer is not liable for late delivery by a (postal) delivery service. In situations, including but not limited to Lockdowns, health and government measures, the Photographer is not liable for late delivery. For the delivery information, consult the website and / or track and trace of the relevant (postal) delivery service for the delivery and delivery times.

11. End of agreement

11.1 The agreement is terminated by the delivery of the images and / or materials. The license and (legal) rights remain in full force with due observance of the conditions described in these General Terms and Conditions, the laws and regulations and good morals.

11.2 If one of the parties to this agreement wishes to terminate the agreement due to a complaint or dispute, Article 13 of these General Terms and Conditions will apply.

11.3 In the event of a suspension of payment or bankruptcy of the Photographer or the Photographer within the meaning of these General Terms and Conditions, the agreement and the refund of outstanding payments will end.

12. Application and privacy

12.1 The General Terms and Conditions apply to all legal relationships between the Photographer and a Client, including quotations, order confirmations and oral or written agreements, also after the termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these terms and conditions in writing.

12.2 The General Terms and Conditions apply to all products and services under development and future. This also applies to the development and improvement of the webshop, access to the webshop and all associated services.

12.3 By using the services of Photographer you automatically agree to these conditions.

12.4 The Photographer is not responsible if the other party for whatever reason has not or not sufficiently read the general terms and conditions. The Photographer can at all times rely on drawn up General Terms and Conditions.

12.5 The General Terms and Conditions are published by Photographer on the website. If the General Terms and Conditions are amended, the terms and conditions in force at the time of entering into the assignment agreement will apply.

12.6 Unless the customer, Client or artist has indicated in advance not to appreciate this, the personal data will be included in Marie van der Heijden’s secure administration. These personal data can be used to provide information about (new) business and services. In accordance with applicable laws and regulations, the customer may request access to and / or change of personal data.

12.7 The parties will also treat confidential information confidentially, this also applies to third parties involved in the assignment. Rights from the agreement concluded with Photographer cannot be transferred by the Client to third parties, only through the assignment and power of attorney of the company represented by the Client. Photographer complies to the best of his ability with the Dutch Personal Data Protection Act as well as the applicable privacy laws and regulations when handling confidential information and personal data.

13. Website

13.1 The website of Marie van der Heijden has been compiled with the greatest care and is regularly updated. However, Marie van der Heijden cannot be held liable for any damage as a result of inaccuracies and / or incompleteness that may occur on this website. Marie van der Heijden cannot be held liable for damage to the computer, hardware and software, viruses and other inconveniences and / or loss of time through the use of this website.

13.2 The entire content of the website, including all graphic and / or photographic images and works, is copyrighted by Marie van der Heijden unless otherwise stated. Nothing that appears on this website may be reproduced and / or made public by means of print, photocopy, microfilm, digital or in any other way, without prior written permission from Marie van der Heijden. Marie van der Heijden has the obligation to keep the website up-to-date to the best of her ability.

14. Choice of law and forum

14.1 Complaints regarding the delivered work or products must be communicated in writing by email as soon as possible, but in any case within five working days after delivery of the photos or products. This complaint will be assessed in all reasonableness and a well-founded complaint will be resolved within a reasonable time.

14.2 The Photographer and the Client will strive to reach a joint solution for a complaint and / or dispute in good consultation. Legal action can only be taken if the Photographer and the Client fail to reach a joint reasonable solution after making an effort.

14.3 If one of the provisions of the general terms and conditions is declared ineffective by the court, the other provisions remain applicable. The provision declared ineffective will be completed as much as possible in the light and the wording of these General Terms and Conditions. In the event of a difference in the English and Dutch version of the General Terms and Conditions, the Dutch version will prevail. Photographer is authorized to change the General Terms and Conditions, the most recent version of the General Terms and Conditions will be published or made available.

14.4 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject Dutch law. Any dispute concerning the wording and explanation of these terms and conditions and a legal relationship between the Photographer and the Client will be brought before the court with relevant jurisdiction in the Netherlands.

14.5 In case of discrepancy between the text of these General Terms and Conditions and the Dutch version of these General Terms and Conditions, the Dutch version prevails over the English version.